Trong vùng là xử lý trong nghiệp vụ quản lý đặt hàng
Trong vùng là ứng xử lý trong nghiệp vụ quản lý đặt hàng